Oromo Community in Switzerland

Guddinni hawwaasa Oromoo wabii jireenyaati.
Unity is strength!
Einigkeit macht stark!

Aadaa Oromoo

Boqonna kana keessatti jechi aadaa Oromoo jennu kun maal akka hammatu ilaalla.

Isaanis:-

  1.  Afaan
  2. Dhangaa
  3. Dudhaa
  4. Hog-barruu
  5. Ogummaa
  6. Haala jiruu fi jireenyaa
wantoota armaan olitti tarreeffaman kana tartiibaan ilaalla

Members Area

Recent Blog Entries

Meeting announcement

Recent Photos

Recent Videos

39623 views - 992 comments